Në Konferencën XI Rajonale për Kadastrën dhe Infrastrukturën e të Dhënave Gjeohapësinore e cila u mbajt në datat 30-31 Maj 2018 në qytetin Budva , me ftesë të Autoritetit të Administrimit të Pasurive të Paluajtshme, të Malit të Zi, ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Lorenc Çala.

Tema e konferencës ishte “Përdorimi i të Dhënave Gjeohapësinore në Zhvillimin e Shoqërisë Dixhitale, Sfidat dhe Perspektiva” një temë mjaft aktuale si për rajonin tonë, Ballkanin Perëndimor, ashtu dhe për pjesën tjetër të Evropës.

Në këtë konferencë përfaqësuesit e ASIG prezantuan planet dhe vizionin për të ardhmen e përdorimit të të dhënave gjeohapësinore, projektet e planifikuara si dhe sfidat që janë hasur deri tani.

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ( ASIG) morën pjesë në workshop-in e organizuar në datat 03-05 Prill 2018 në Monstar, Bosnie-Herzegovinë me temë: “Zhvillimi i NSDI dhe i direktivës INSPIRE” Në këtë workshop u diskutua mbi forcimin e kapaciteteve institucionale, organizative të organizatave pjesëmarrëse të Rajonit si zhvilluese, menaxhuese dhe kontribuese në platformën NSDI dhe impelmetimin e Direktivës INSPIRE. Përfaqësuesit e ASIG prezantuan situatën dhe rolin e Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapësinor në zhvillimin e NSDI dhe INSPIRE, si dhe rëndësinë, vizionin dhe ndikimin e këtij autoriteti në prodhimin e informacionit gjeohapësinor. Pikat kryesore që u diskutuan ishin:

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) morën pjesë në workshop-in e organizuar në kuadër të projektit “IMPULS” me temë: “Zhvillimi i proceseve të koordinimit dhe njohja në punë me modelet e shpërndarjes së të dhënave”. Në këtë workshop të mbajtur me 27-29 Mars, në Gavle të Suedisë, janë prezantuar arritjet e secilit shtet, pjesëmarrës i projektit “IMPULS”, në fushën e krijimit infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore, dhe veçanërisht roli dhe përgjegjësitë e strukturave koordinuese.

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor morën pjesë në workshop-in me temë “Menaxhimi i rreziqeve natyrore” i organizuar nga Misioni i Programit IPA DRAM në datat 26-27 Shkurt 2018, në ambientet Hotel Tirana International, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile. Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë workshop ishin:

1- Përshkrime të përgjithshme mbi konceptet e riskut, rreziqeve natyrore dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore.

2- Trajnim për plotësimin e të dhënave në programin e Desinventarit (versioni i ri i softit), i cili mundëson lidhjen e informacioneve për fatkeqësitë natyrore me pozicionimin gjeografik.

Page 1 of 2