Nr. Rendor 

 Data e  regjistrimit të  kërkesës 

   Objekti 

 Data e kthimit të  përgjigjes 

 Statusi i    kërkesës  Tarifa
 1    10.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015. 

 13.10.2016

 Është përcjellë  përgjigjja  me  shkresë zyrtare.

 

 

 Përfunduar

 

   jo

 2   17.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007

 21.10.2016

 Është përcjellë  përgjigjja  me  shkresë zyrtare.

 

 Përfunduar

 

   jo

 3   7.12.2016 

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2015

 16.12.2016
Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare.

   Përfunduar   jo