Në trajnimin e organizuar në ambientet e sallës Europa, nga data 09-11.01.2019, nga GDi Albania, me financim të JICA, Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, në kuadër të projektit që ASIG ka me këtë agjenci, morën pjesë përfaqësues nga Sektori i GIS-it Kombëtar dhe Sektori i Hartografisë, pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Në seminarin me temë: “Siguria kibernetike kombëtare, Korniza&Veprimtaritë CERT/CSIRT” organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me KISA( Korea Internet&Security Agency), ishin të pranishëm edhe specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), nga sektori i Gjeoportalit Kombëtar.

Disa nga çështjet kyesore të cilat u trajtuan në këtë seminar ishin:

Përfaqësuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor z.Mikel Millja, zj.Denisa Kukaj nga Sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit dhe z.Erin Mlloja, Sektori i GIS-it Kombëtar morën pjesë në Workshop-in mbi Përdorimin e programeve FME (Feature Manipulation Engine) për harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform standardeve të gjeoinformacionit i mbajtur në datat 01-04 Tetor 2018, në Zagreb, Kroaci.

Ky trajnim kishte për qëllim përfitimin e aftësive në përdorimin e programit FME, mbi harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform direktivës INSPIRE. Disa nga çështjet më të rëndësishme në të cilat u fokusua ky trajnim ishin:

Page 1 of 2