Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) , e ushtron aktivitetin e tij bazuar në ligjin nr. 72/2012, datë 28.06.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.

Misioni i ASIG

Krijimi i Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor, në Shqipëri, bazuar në standardet evropiane të Direktivës 2007/2/EC “INSPIRE” të Parlamentit dhe Këshillit Evropian.

Përgjegjësitë e ASIG

1. Zbaton politikën kombëtare për infrastrukturën kombëtare të informacionit gjeohapësinor;

2. Është përgjegjës për projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike;

3. Merr vendime për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor nga autoritetet publike, sipas temave përkatëse;

4. Përcakton standardet shtetërore dhe rregullat uniforme për krijimin e GIS-it, për secilën temë, dhe për krijimin e GIS-it Kombëtar, në përputhje me standardet europiane përkatëse dhe harton rregullat që lidhen me krijimin, përditësimin, shkëmbimin, aksesin dhe përdorimin e informacionit gjeohapësinor dhe shërbimeve që lidhen me të;

5. Siguron ndërveprueshmërinë e grupeve dhe shërbimeve të informacionit gjeohapësinor, si dhe harton rregulla të hollësishme për realizimin e ndërveprueshmërisë;

6. Administron informacionin gjeohapësinor të mbledhur, të përpunuar dhe të përditësuar nga autoritetet publike, sipas temave përkatëse;

7. Siguron bashkërendimin e punës gjatë aktiviteteve dhe marrjes së nismave që lidhen me informacionin gjeohapësinor në sektorin publik dhe privat;

8. Krijon dhe administron Gjeoportalin Kombëtar dhe garanton aksesin e publikut dhe subjekteve të interesuara, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;

9. Mbikëqyr zbatimin e kuadrit rregullator të vendosur nga ky ligj, aktet nënligjore të dala në zbatim të këtij ligji dhe, në përputhje me politikat e zhvillimit të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave, u paraqet autoriteteve përkatëse propozime për ndërhyrje legjislative që lidhen me to;

10. Kujdeset për edukimin dhe rritjen e kapaciteteve të aktorëve të përfshirë në proceset që lidhen me infrastrukturën kombëtare të informacionit gjeohapësinor, si dhe për përhapjen e informacionit që lidhet me të te grupet e interesit dhe te publiku;

11. Përfaqëson shtetin në organizatat europiane dhe ndërkombëtare, anëtarësimi në të cilat i shërben funksionimit dhe modernizimit të infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor;

12. Përfaqëson shtetin për çdo çështje tjetër që lidhet me infrastrukturën e informacionit gjeohapësinor.

Objektivat e ASIG

1. Ndërtimi i Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare sipas standardeve evropiane për të mundësuar kryerjen e punimeve gjeodezike dhe hartografike të sakta, me mjete dhe metoda bashkëkohore.

2. Zhvillimi, funksionimi dhe përditësimi i GIS-it dhe Gjeoportalit Kombëtar që ofron informacion, të dhëna dhe shërbime gjeohapësinore, në përputhje të plotë me standardet e Direktivës 2007/2/EC “INSPIRE”.

3. Koordinimi dhe bashkëpunimi me autoritetet publike përgjegjëse, për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor, për hartimin dhe implementimin e standardeve në fushën e gjeoinformacionit dhe krijimin e NSDI-së.

Gjeoportali Kombëtar është një "dritare" e cila i ‘u mundëson përdoruesve profesionistë, por dhe publikut, që nëpërmjet shërbimeve të rrjetit, të kërkojnë, shikojnë dhe aksesojnë në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë informacionin gjeohapësinor të vënë në dispozicion nga autoritetet publike përgjegjëse për mbledhjen përpunimin dhe përditësimin e tij, për secilën nga temat e nenit 11 të ligjit nr. 72/2012. Krijimi i tij i shërben drejtpërdrejt qeverisjes së hapur, që në thelb ka politikën e të dhënave të hapura për qytetarët, duke u ofruar shërbime cilësore dhe larg burokracisë. Gjeoportali Kombëtar në versionin e tij përfundimtar (realizuar në Shtator 2017) është hapi më i rëndësishëm i ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor (NSDI), në Shqipëri. Një falënderim i veçantë i dedikohet ndihmës së Qeverisë Norvegjeze, e cila nëpërmjet Norwegian Mapping and Cadastre Authority, “Statens Kartverk”, ka financuar zhvillimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe ka asistuar e vazhdon të asistojë Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në përmbushjen e misionit të tij.