Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Mbas 25 vitesh vihet në funksionim stacioni i ri Mareografik
Publikohen Hartat Tematike të Gjeologjisë
“Infrastruktura e Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri- Gjeoportali Kombëtar”
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës
Prezantimi i Gjeoportalit të Ri Kombëtar
Fotografimi ajror në Republikën e Shqipërisë
Marrëveshje bashkëpunimi midis ASIG dhe JICA
Përdorimi i Hartës Unike Dixhitale rriti numrin e legalizimeve