Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Publikohet Modeli Dixhital i Terrenit 3D
Projekti mbi Informacionin Gjeohapësinor për Zhvillimin E Qëndrueshëm të Tokës në Zonën Tiranë – Durrës
Workshop me Njësitë e Qeverisjes Vendore për përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar
Mbas 25 vitesh vihet në funksionim stacioni i ri Mareografik
Publikohen Hartat Tematike të Gjeologjisë
“Infrastruktura e Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri- Gjeoportali Kombëtar”
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës
Prezantimi i Gjeoportalit të Ri Kombëtar