Manuali i proceseve të punës

Raporti i punës për periudhën Janar - Dhjetor 2023

Raporti i punës për periudhën Janar - Dhjetor 2022