Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Hapësinore (NSDI) përfaqëson një sistem të integruar të dhënash gjeohapësinore, duke u bërë të mundur përdoruesve identifikimin dhe përdorimin e informacionit hapësinor të marrë nga burime të ndryshme, ne nivel lokal dhe kombëtar, në mënyrë gjithëpërfshirëse. 

Shoqëria moderne kërkon informacion me cilësi të lartë gjeo-hapësinore për menaxhimin optimal të burimeve, përcaktimin efikas të zgjidhjeve të duhura dhe te garantoje zhvillim të vazhdueshëm.