Raport përfundimtar auditimi për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në 6 - mujorin e parë të vitit 2021, nga KLSH (Prill 2022).

Raporti përfundimtar i vlerësimit të cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm nga MFE, viti 2021.

Raporti përfundimtar i auditimit të ushtruar nga KLSH në ASIG, viti 2021.

Raporti përfundimtar i auditimit nga MFE 2019.

Raporti i auditimit nga MF, viti 2017.