Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Përpunimit të Imazherisë UAV (Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Përpunimit të Imazheve Satelitore(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Standardeve për Gjeoinformacionin (Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse (Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Koordinimit për NSDI.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e GIS -it Kombëtar.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Gjeoportalit Kombëtar.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Gjeoportalit Kombëtar.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Standardeve për Gjeoinformacionin.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Financës.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist  në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Koordinimit për NSDI.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Projekteve.(Afati për aplikim ka përfunduar)