1) Përgjegjës Sektori i ALBPOS-it

--->Verifikimi paraprak për ngritje detyre

--->Verifikimi paraprak për lëvizje paralele

2) Përgjegjës Sektori i GIS-it Kombëtar

--->Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele

3) Përgjegjës Sektori i Sigurisë dhe Gjeoportalit

--->Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele

 --->Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele

4) Përgjegjës Sektori i Koordinimi dhe EU Standardet

                                                               --->Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele

                                                               -->Fituesi-Levizja paralele Specialist Profesi.Gjeodezi,Topogjeodezi,Gjeoinformatikë

 5) Specialist Sektori Financës dhe Shërbimeve mbështetëse

 --->Së shpejti,së shpejti,së shpejti,së shpejti

      Njoftim-Njoftim (Për Aplikantët për Pozicionin Specialist Burime Njerëzore)

 6) Specialist Gjeodezi,Topogjeodezi,-Gjeoinformatikë

 --> Njoftim për verifikimin paraprak lëvizje paralele Specialist “Gjeodezi-Topogjeodezi-Gjeoinformatik딓Master Profesional”

 -->Lista paraprake Specialist Gjeodezi Topogjeodezi,Gjeoinformatikë

 7) Specialist shkenca kompjuterike,Inxhinieri Elektronike,Informatikë

--> Njoftim për verifikimin paraprak, levizje paralele pa kandidatë Specialist '“Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Elektronike, Informatik딓Master Profesional”

--> Lista paraprake Specialist Shkenca Kompjuterike,Inxhi.Elektronike Informatikë