Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) i përfaqësuar nga Z. Klaudio Çollaku, Drejtor i Drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit dhe Ivis Noçka, Drejtore e Drejtorisë së Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit, mori pjesë në Takimin Bilateral të Kapitullit 27, mbi Mjedisin dhe ndryshimet klimatike, i cili po zhvillohet në Bruksel në datat 19-23 qershor 2023.

Vijojnë takimet e organizuara nga Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse, përfituese të këtij projekti.

Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe në kuadër të nismës për përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse përfituese të projektit, zhvilloi në ambientet e sallës Europa, më 08.06.2023 një takim me autoritetet publike në lidhje me ecurinë e implementimit të këtij projekti.