Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), sektori i KRGJSH-së pranë ASIG, bazuar në programin e tij të punës, realizoi në datat 9 dhe 10 Qershor 2022, një praktikë profesionale me studentët e Gjeodezisë të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), në Universitetin Politeknik të Tiranës, mbi “Procedurën e realizimit të nivelimit të saktësisë së lartë”.

Një grup përfaqësuesish të Institutit për Zhvillimin e Hapësirës Rurale të Frankonisë së Poshtme, në Landin e Bavarisë, Gjermani, ndër të cilët edhe inxhinierë gjeodetë, nën drejtimin e Prof. Dr. Dhimitër Doka, nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, në Universitetin e Tiranës, realizuan më 30.05.2022 një vizitë pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG).