Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Vilma Tomço, në datën 19.01.2023, zhvilluan një takim me përfaqësuesit e kompanisë Satellogic, në kuadër të realizimit të projektit “Për realizimin e Shërbimit Satelitor për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë”.

Në zbatim të kontratës “Për realizimin e “Shërbimit Satelitor për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë””, nga data 5 dhjetor, në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, ASIG, po zhvillohet trajnimi nga operatori ekonomik Satellogic USA Inc. dhe GDI i personelit teknik që do të përgjigjet për realizimin e këtij shërbimi.