Sektori i Hartografisë pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, në vijim të plotësimit të hartës topografike të shkallës 1:2 000, është në proces pune për përgatitjen e të dhënave për një sipërfaqe prej 49 km², e cila shtrihet në pjesën lindore të qytetit të Tiranës dhe pjesën veriore të qytetit të Durrësit.

Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në funksion të projekteve me teknologji të avancuara satelitore që po zhvillon së fundmi, pati dje një takim informues me ekspertët e Esri-t, z. Nick Sutherland (Esri European Defence and Intelligence BDM), z. Anthony Giles (Solution Engineer Esri European National Government) dhe GDI Albania.