Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në funksion të projekteve me teknologji të avancuara satelitore që po zhvillon së fundmi, pati dje një takim informues me ekspertët e Esri-t, z. Nick Sutherland (Esri European Defence and Intelligence BDM), z. Anthony Giles (Solution Engineer Esri European National Government) dhe GDI Albania.