Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së pestë të Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Bazuar në vendimin nr. 766, datë 26/12/2018, pika 4, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019”, Departamenti i Administratës Publike shpalli procedurat për shprehjen e interesit për punësimin e studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barasvlershëm, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, konkretisht pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), u publikuan 5 pozicione vakante.