Vijojnë takimet e organizuara nga Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse, përfituese të këtij projekti.

Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe në kuadër të nismës për përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse përfituese të projektit, zhvilloi në ambientet e sallës Europa, më 08.06.2023 një takim me autoritetet publike në lidhje me ecurinë e implementimit të këtij projekti.

Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) organizoi më 02 qershor 2023, në ambientet e restorant OAZI, në Belsh,një retreat “Team Building”, në kuadër të realizimit të analizës së punës të stafit të ASIG, për periudhën e 4 mujorit të parë të vitit 2023, me fokus diskutimin bashkërisht të ecurisë së deri tanishme dhe një planifikim më të mirë të punës.

Në simpoziumin e organizuar nga nënkomisioni i Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeodetëve për Europën “EUREF”, i cili u mbajt në Gothenburg të Suedisë, më 23-26 maj 2023, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), u përfaqësua nga z. Oltjon Balliu, përgjegjës i sektorit të Kornizës Referuese Gjeodezike dhe z. Luçiano Kasneci specialist i këtij sektori. Qëllimi i këtij simpoziumi ishte mbulimi i aktiviteteve të EUREF të tilla si realizimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i sistemeve europiane ETRS89, EVRS dhe Rrjetit Permanet Europian EPN si dhe mbështetja për vendet Ballkanit në zhvillimin e Kornizave Referuese Gjeodezike.