Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Vilma Tomço, në datën 19.01.2023, zhvilluan një takim me përfaqësuesit e kompanisë Satellogic, në kuadër të realizimit të projektit “Për realizimin e Shërbimit Satelitor për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë”.

Në këtë takim u diskutua për ecurinë e bashkëpunimit, aktivitetet e realizuara deri më tani, dhe hapat që duhet të ndiqen në të ardhmen për plotësimin e nevojave të institucioneve shqiptare, për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë.