Më 30.09.2021, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, nën drejtimin e Kryetares së këtij bordi znj. Majlinda Dhuka,

Drejtore e Departamentit për Zhvillim dhe Mirëqeverisje në Kryeministri.

Në këtë mbledhje u bë një paraqitje e veprimtarisë dhe arritjeve të ASIG për periudhën e kaluar si dhe u prezantuan dhe u miratuan standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri, për temat:

Infrastruktura për monitorimin e mjedisit;

Infrastruktura bujqësore dhe akuakultura;

Infrastruktura industriale;

Shëndeti i njerëzve dhe siguria e tij;

Zonat me përdorim të kufizuar;

Habitatet;

Zonat ekologjike;

Shpërndarja e specieve;

Kushtet atmosferike dhe Meteorologjia;

Hidrologjia.