Urdhër nr. 80, datë 17.11.2020 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjëndjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021