Ju njoftojmë se përmes linkut në site-in zyrtar të publikimeve publike NorvegjezeDoffin, janë në dispozicion dokumentat e tenderit për Zhvillimi dhe Ofrimin e një Gjeoportali për Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG).

Development and delivery of a geoportal for the National Authority for Geospatial Information of Albania (ASIG)