Mbledhje me donatorët

Diskutimi i planit mbi progresin e projektit dhe vazhdimin e tij.