Në workshop-in e organizuar në ambietet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,

në datat 28.10-01.11.2018, nën asistencën e një specialisti të Autoritetit Norvegjez të Hartografisë dhe Kadastrës (Statens Kartverk), morën pjesë përfaqësues të Sektorit Remote Sensing në ASIG.

Ky trajnim kishte në fokus përdorimin e programeve fotogrametrike “Summit Evolution”, “Match-AT”, “Ortho Vista” dhe “Microstation”.

Programi i trajnimit ofroi njohuri bazë mbi programet fotogrametrike, funksionalitetet e tyre, vënien në eficencë si dhe dhe krijimi i një projekti me fotografi ajrore të vitit 1994.

Projekti i krijuar kishte synim krijimin e Ortofoto e vitit 1994, për një zonë pilot, me fotografi historike të qytetit të Tiranës, të marra nga fluturimi ajor i vitit 1994.

Pas përfundimit të projektit pilot, me asistencën e specialistëve norvegjezë të Statens Kartverk po punohet për ngritjen e Ortofotos së vitit 1994 për të gjithë Republikën e Shqipërisë.