ASIG në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe nën asistencën e Projektit IMPULS

organizoi në ambjentet e Hotel Tirana International

workshop-in me temë: “Infrastruktura e Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Gjeoportali Kombëtar”, ku morën pjesë përfaqësues nga më shumë se 50 Njësi të Qeverisjes Vendore (Bashkive) të Republikës së Shqipërisë.

Objektivi kryesor i këtij workshop-i ishte prezantimi i shërbimeve të Gjeoportalit Kombëtar dhe përfitimi i specialistëve të bashkive nga përdorimi i tyre.

Drejtori i Përgjithshëm i ASIG z. Lorenc Çala dhe z. Anders Ryder ekspert i projektit IMPULS theksuan nevojën e pasjes së një infrastrukture kombëtare gjeoinformacioni dhe dobinë që ajo sjell në procesin e vendimmarrjes si dhe në kryerjen e funksioneve publike të njësive vendore. Ekspertët e ASIG evidentuan dhe demonstruan online të dhënat dhe shërbimet që ofrohen nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar dhe mundësinë e përdorimit të tyre nga njësitë vendore veçanërisht në parandalimin dhe shmangien e rreziqeve natyrore, planifikimin urban apo çështjet e pronësisë.

Në workshop u demonstruan hapat për regjistrimin e përdoruesve në Gjeoportalin Kombëtar si dhe funksionalitet e shumta që ofron ky portal për përdoruesit publikë dhe privatë.