Në datat17-19 Nëntor 2015 , në kuadër të projektit “Impuls” që sponsorizohet nga agjencia “SIDA” e Qeverisë Suedeze u  zhvillua  Workshop për Grupet e Punës 2,3,4 dhe 5 në Tiranë, që kishte  për qëllim ngritjen profesionale të stafeve që merren me të dhënat gjeohapësinore në vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor.  Nëpërmjet projektit Impuls, KE do të monitorojë implementimin e Direktivës INSPIRE në vendet e rajonit të Ballkanit dhe do të asistojë njëkohësisht me eksperincën e saj nëpërmjet  Agjencisë Suedeze  “Lantmateriet” (Mapping , Cadaster and Property Registration Authority) dhe “State Geodesy Authority”  i Kroacisë, Agjencitë e këtyre vendeve.

</>Shiko Foto Galerinë