Apliko tani !

- Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

- Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

- Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.

- Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit

 

Një nga përgjegjësitë themelore të ASIG është krijimi dhe administrimi Gjeoportalit Kombëtar si dhe garantimi i aksesit të publikut dhe subjekteve të intersuara në përputhje  me dispozitat e ligjit 72/2012. Ky Gjeoportal është një hap shumë i rëndësishëm në kuadër të Qeverisjes të Hapur (OGP), që në thelb ka politikën e të dhënave të hapura për qytetarët, duke u ofruar shërbime larg burokracisë dhe afër cilësisë. Gjeoportali Kombëtar do të shërbejë për bashkëpunim ndërinstitucional në kuadër të eficiencës në shërbim të qytetarit.

 

Duke qenë  një nga prioritetet e qeverisë shqiptare,  referuar edhe kuadrit ligjor rregullues i cili tashmë është plotësuar edhe me amendimet që u bënë së fundmi, fokusi do të jetë zhvillimi i këtyre shërbimeve online.Në këtë kuadër ASIG ka organizuar disa aktivitete si më poshtë:

KRGJSH-2010

Korniza Rreferuese Gjeodezike Shqiptare që përdoret në Republikën e Shqipërisë është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 669, datë 07.08.2013 dhe quhet:

“Korniza Rreferuese Gjeodezike Shqiptare 2010” ose shkurt (KRGJSH-2010), ku “2010” është indeksi që lidhet me “epokën” në të cilën janë përcaktuar koordinatat e pikave gjeodezike të monumentalizuara në territorin e Republikës së Shqipërisë.

KRGJSH -2010 do të përcaktohet duke u mbështetur në Kornizën Referues Gjeodezike Europiane. KRGJSH-2010 përdoret për të gjitha aplikacionet që lidhen me përdorimin e koordinatave në territorin e vendit. Lidhja midis KRGJSH-2010 dhe sistemeve të references koordinative klasike të përdorura në vendin tonë, deri në momentin e hyrjes në fuqi të KRGJSH-2010, bëhet duke përdorur parametrat e transformimit që llogariten për ç’do rast.

KRGJSH- 2010 përfshin: I.Parametrat gjeodezike bazë të përcaktuara në Sistemin Referues Gjeodezik 1980 (GRS- 80 ) të cilat janë:

1) Rrezja e ekuatorit të Tokës; a = 6 378 137m

2) Konstantja gravitacionale gjeocentrike e Tokës duke përfshirë edhe atmosferën; GM = 3 986 005 x 10-8 m3s-2

3) Faktori dinamik i figures së Tokës pa përfshirë baticën e qëndrushme; J2 = 108 263 x 10-8

4) Shtypja në pole e Tokës; 1/f = 298.257 222 101

5) Shpejtësia këndore e rotullimit të Tokës; ω = 7 292115.0 x 10-11rad.sek-1

Page 2 of 2