Më poshtë gjeni linkun e urdhrit nr.30 datë 17.01.2022 për miratimin e rregullores për sigurinë e informacionit:

Rregullorja për sigurinë e informacionit.