ASIG, në rolin e autoritetit publik përgjegjës, ka krijuar dhe publikuar në Gjeoportalin Kombëtar informacionin gjeohapësinor për temën “Emërtimet Gjeografike”. Informacioni i publikuar është në përputhje të plotë me standardin e miratuar me VKM nr.142, datë 22.02.2017 “Për Miratimin e Dokumentit Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: “Emërtimet Gjeografike”.

Informacioni i publikuar përmban tre kategori të dhënash të cilat janë:

1. Vendbanimet zyrtare në Republikën e Shqipërisë (Qytete-Fshatra). Numri total i pikave të përpunuara për të gjithë territorin Republikës së Shqipërisë është 3056. Informacioni i mbledhur dhe i përpunuar është marrë nga hartat e Ndarjes Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisje Vendore në Republikën e Shqipërsisë të vitit 2014.

ASIG ka publikuar, në Gjeoportalin Kombëtar, harta të vëna në dispozicion nga Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit (AQTN) “Planshet e shkallës 1:500, për qytetin e Tiranës, e vitit1980” Këto planshete janë ndërtuar me metodën takeometrike nga ish ndërmarrja Gjeologji-Gjeodezi. Qëllimi kryesor i krijimit të këtyre plansheteve ishte krijimi i hartave dhe planeve për territoret ku shtriheshin qytetet dhe veprat e mëdha inxhinierike, në shkallë 1:500 dhe 1:1000. Qëllimi i publikimit të tyre, nga ASIG, është për t’iu ardhur në ndihmë institucioneve edhe publikut, kryesisht për çështje të planifikimit dhe pronësisë. Më shumë informacion mund të merrni, në metadatën e shtresës “Tirana 1980 (AQTN)”, në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/abfb3644-2f0d-4024-864c-0629b04a0e34

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në periudhën 4 vjeçare të funksionimit, ka hedhur hapa të rëndësishëm në realizimin e misionit të tij, ndërtimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë, bazuar në ligjin Nr. 72/2012, datë 28.06.2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. Një nga arritjet më të rëndësishme të ASIG është ndërtimi i Gjeoportali Kombëtar, i cili ofron shërbimet e rrjetit, në përputhje të plotë me ligjin 72/2012 dhe Direktivën 2007/2/EC “INSPIRE”, të Parlamentit dhe Këshillit Evropian. Gjeoportali Kombëtar, ofron për institucionet, biznesin, publikun dhe çdo palë tjetër të interesuar, të dhëna dhe shërbime gjeohapësinore, për një numër temash të nenit 11, të ligjit 72/2012, të cilat i gjeni në materialin më poshtë. Më shumë informacion lidhur me të dhënat dhe shërbimet e publikuara mund të gjeni më metadatën e cdo shtrese, në katalogun e metadatave të publikuar në Gjeoportalin Kombëtar (https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork)

Shiko - "Lista e të dhënave të publikuara në Gjeoportalin Kombetar"

Page 1 of 2