Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Lorenc Çala, morën pjesë në eventin e mbylljes së projektit IMPULS, i cili u mbajt më datë 13 Nëntor 2019, në Banja Luka të Bosnje-Hercegovinës.

Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte prezantimi i arritjeve dhe rezultateve kryesore të projektit IMPULS nga koordinatorët dhe drejtuesit rajonalë, të institucioneve përgjegjëse për hartografinë dhe kadastrën nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, respektivisht nga Kosova, Shqipëria, Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina, Serbia, Sllovenia dhe Kroacia.

Objektivat kryesore të projektit ishin:

· Implementimi i Direktivës INSPIRE në rajonin e Ballkanit Perëndimor duke i ndihmuar vendet përftuese të plotësojnë kërkesat e BE- së në fushën e gjeoinformacionit si dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik, transparencën dhe luftën kundër korrupsionit.

· Kontributi i sektorit të gjeoinformacionit nëpërmjet ndërveprimit të të dhënave dhe shërbimeve, në zhvillimin e E-Qeverisjes së shteteve pjesëmarrëse në nivel qendror dhe vendor.