Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), organizoi në datë 03.07.2019, në ambientet e ASIG , salla “Evropa”, workshop-in me temë “BESTSDI Albania”. Në këtë workshop morën pjesë drejtues të ASIG si dhe studentë e pedagogë të Departamentit të Gjeodezisë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN).

Qëllimi i këtij workshop-i ishte të evidentonte hapat e hedhura për ndërtimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor (NSDI) në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të implementimit të direktivës INSPIRE, si dhe përdorimin e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore nga profesionistët e fushës dhe studentët e gjeodezisë.

Drejtori i Përgjithshëm I ASIG, z. Lorenc Çala, në prezantimin e tij bëri një ekspoze të hapave dhe arritjeve të ASIG në krijimin e NSDI-së bazuar në rregullat dhe standardet e direktivës INSPIRE dhe nevojën për një zhvillim të mëtejshëm të fushës së gjeoinformacionit bazuar në nevojat e përdoruesve. Për të bërë të mundur ndjekjen e zhvillimeve teknologjike u theksua nevoja e përshtatjes së kurikulave të studimit, për fushën e gjeoinformacionit.

Drejtues të ASIG prezantuan temat kryesore në SDI-së, Gjeoportalin Kombëtar dhe ofrimin e shërbimeve të tij në përputhje me standardet e INSPIRE, modelimi i të dhënave sipas standardeve të miratuara dhe harmonizimi i të dhënave ekzistuese si dhe bashkëpunimi me projektet e financuara nga donatorët e huaj, veçanërisht roli dhe ndihmesa e projektit IMPULS në ndërtimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri.