Në workshop-in me temë, “ Hartëzimi i vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë”, organizuar në kuadër të programit IPA-DRAM, në datat, 23–24 Prill 2019, në ambientet e Hotel Tirana International, morën pjesë edhe specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit.

Qëllimi i këtij projekti është krijimi i sistemeve kombëtare efektive, koherente dhe të orientuara drejt BE-së, për grumbullimin e të dhënave, për humbjet në raste fatkeqësish natyrore, vlerësimi dhe hartëzimi e riskut si dhe shtrirja dhe integrimi në mekanizmin e mbrojtjes civile të Unionit Evropian.

 

 

Ky workshop kishte në fokus:

• Rishikimin dhe zhvillimin e 3 skenarëve për përmbytjet, tërmetet dhe zjarret.

• Diskutimin dhe konsolidimin e skenarëve për NDRA(Vlerësim i Riskut për Katastrofat Kombëtare).

• Përcaktimin e masave zbutëse në lidhje me skenarët e përcaktuar që shihen nga studimi i OSBE 2016.

• Hapat për përgatitjen e dokumentit formal, NDRA.