Drejtuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, z.Lorenc Çala Drejtor i Përgjithshëm , z.Kristaq Qirko Drejtor i Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Hartografisë, z.Klaudio Çollaku Drejtor i Drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Eurogeographics, e mbajtur në datat 07-10.10.2018, në Pragë, Çeki.

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë asamble ishin:

• Besueshmëria e të dhënave gjeohapësinore, nëpërmjet të cilave realizohen vendimmarrje që prekin ndjeshëm jetën e shoqërisë tonë, në një kohë kur flasim për “big data” dhe evolim të shpejtë të teknologjisë dhe internetit.

• Të dhënat autoritative dhe rëndësia e tyre.

• Roli NMCA-së (National Mapping and Cadastral Agencies) si faktorë të rëndësishëm në trajtimin e çështjeve të gjeoinformacionit, në të tashmen dhe të ardhmen, në dobi të së mirës publike.