Koordinatori i ASIG, për projektin IMPULS z.Dritan Prifti mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të këtij projekti i cili u mbajt më 18.10.2018 në Zagreb, Kroaci. Në këtë takim merrnin pjesë drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për infrastrukturën e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të Ballkanit Perëndimor pjesë e këtij projekti.

Pjesëmarrësit diskutuan mbi ecurinë e projektit IMPULS, arritjet dhe sfidat eventuale deri në përfundimin e tij, i cili parashikohet të jetë 31 Dhjetori i vitit 2019. Në këtë takim z.Dritan Prifti prezantoi disa nga arritjet e ASIG siç janë;

Rritja e ndërgjegjësimit publik për përfitimet nga gjeoinformacioni, zhvillimi profesional dhe mundësitë e trajnimit për rritjen e kapaciteteve të autoriteteve publike përgjegjëse, harmonizimi i të dhënave gjeohapësinore dhe krijimi i metadatave për këto të dhëna.Gjithashtu u raportuan hapat e hedhur për ndërtimin e një platforme për dhënien e shërbimeve gjeohapësinore sipas standardeve të formatit Dataexchange, standardeve mbi shërbimet e rrjetit që do të përdoren në GIS-in Kombëtar nga përdoruesit e gjerë.

Nga drejtuesit e projektit u evidentua fakti se ASIG është duke përmbushur me sukses detyrat e tij në fushën e gjeoinformacionit në krah të vendeve të tjera të rajonit si dhe vendeve të Bashkimit Evropian.