http://www.asig.gov.al/images/joomgallery/originals/mbledhja_e_bordit_big/mbledhje5.jpgMë datë 19.12.2014, u organizua mbledhja e BIG-ut me pjesëmarrjen e shumicës së anëtarëve të Bordit të Informacionit Gjeohapësinor - BIG . Mbledhja drejtohet nga Ministri i Shtetit për Inovacion dhe Administratën Publike, Znj.Milena Harito.

Rendi i ditës ishte prezantimi dhe vlerësimi i situatës ekzistuese të sistemit për informacionin gjeohapësinor, në kuadër të konsulencës që mundësohet nga Statens Karterk për realizimin e Biznes Planit Strategjik për ASIG nga konsulenti “MOG”.

Page 2 of 2