Nën drejtimin e Znj. Majlinda Dhuka, Drejtore e Departamentit të Zhvillimit Mirëqeverisjes në Kryeministri, Kryetare e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, në datën 08.06.2020, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor –BIG. Në këtë mbledhje ASIG prezantoi dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, që mundësojnë ndërveprueshmërinë dhe standardizimin e informacionit gjeohapësinor.

U prezantuan dhe u miratuan standardet e gjeoinformacionit si më poshtë:

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Përcaktimi i Kornizës referuese gjeodezike dhe kontrolli gjeodezik”

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Sistemi i rrjeteve gjeografike”

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Zonat e mbrojtura”

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Mbulesa e tokës”

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Përdorimi i tokës”

- “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - tema “Zonat me rreziqe natyrore”

Gjithashtu nga përfaqësues të projektit që bashkëpunon me MZHBR u prezantua projekti GIS i AZHBR-së i cili u miratua në parim.