Në mbledhjen e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor (BIG) të datës 27.10.2016, ASIG prezantoi dy dokumenta të rëndësishëm që

lidhen me Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri. U diskutua dhe u miratua dokumenti: -Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema :Emërtimet gjeografike. Gjithashtu u diskutua dhe u miratua dokumenti: -Rregullat e Ndërveprueshmërisë së të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore.

 

 

 

Mbledhja BIG   Mbledhja BIG

 

 

 

 

 

 

 

Mbledhja BIG  Mbledhja BIG

 

 

 

 

 

 

 

Mbledhja BIG