Më 30.09.2021, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, nën drejtimin e Kryetares së këtij bordi znj. Majlinda Dhuka, Drejtore e Departamentit për Zhvillim dhe Mirëqeverisje në Kryeministri.

Në këtë mbledhje u bë një paraqitje e veprimtarisë dhe arritjeve të ASIG për periudhën e kaluar si dhe u prezantuan dhe u miratuan standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri, për temat:

Nën drejtimin e Znj. Majlinda Dhuka, Drejtore e Departamentit të Zhvillimit Mirëqeverisjes në Kryeministri, Kryetare e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor , në datën 15.09.2020, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor –BIG. Në këtë mbledhje ASIG prezantoi aktivitetet e planifikuara për 6- mujorin e dytë të vitit 2020, si dhe dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, që mundësojnë ndërveprueshmërinë dhe standardizimin e informacionit gjeohapësinor. U prezantuan dhe u miratuan standardet e gjeoinformacionit si më poshtë :

Nën drejtimin e Znj. Majlinda Dhuka, Drejtore e Departamentit të Zhvillimit Mirëqeverisjes në Kryeministri, Kryetare e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, në datën 08.06.2020, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor –BIG. Në këtë mbledhje ASIG prezantoi dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, që mundësojnë ndërveprueshmërinë dhe standardizimin e informacionit gjeohapësinor.

U prezantuan dhe u miratuan standardet e gjeoinformacionit si më poshtë:

 Në mbledhjen e radhës së Bordit për Informacionin Gjeohapësinor –BIG, e zhvilluar në datën 24.05.2017, ASIG prezantoi dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të  Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, si:

 - Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema 'Modeli Dixhital i Terrenit”.

- Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema “Ortoimazheria”.

Nga mbledhja e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor (BIG) në datë 09.03.2017 ku ASIG prezantoi disa dokumenta të rëndësishme që lidhen me Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri, u diskutuan dhe miratuan:

  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema 'Rrjete e Transportit'.
  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema 'Gjeologjia'.
  • Rregullat uniforme për krijimin dhe administrimin e informacionit gjeohapësinor.
Page 1 of 2