Një nga Prioritetet dhe  projektet më të rëndësishme të ASIG  është implementimi  I KRGJSH-2010.

 

"Korniza Referuese Gjeodezike" apo shkurt KRGJSH, ashtu sikurse është përcaktuar në ligjin nr. 72/2012, Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor”, është baza mbi të cilën mbështetet përcaktimi unik tredimensional i pozicionit të një pike në tokë dhe përbëhet nga:

 

 a) Parametrat themelorë gjeodezikë;

 b) Sistemi i koordinatave gjeodezike;

 c) Sistemi i lartësive;

 ç) Sistemi i koordinatave në plan, i cili mbështetet te koordinatat gjeodezike dhe në projeksionin hartografik;

 d) Rrjeti gravimetrik;

 dh) Sistemi i emërtesave.

 

Implementimi  I KRGJSH do të garantojë një referencë hapësinore unike e cila do të mundësojë  realizimin e sistemeve ndërvepruese të gjeoinformacionit,  të cilat nga ana e tyre do të mundësojnë mbledhjen, ruajtjen, përditësimin dhe përdorimin e informacionit me standarte europiane aq të nevojshëm për vendimmarrje në nivel qendror, lokal si dhe në nivel  biznesi.

Page 3 of 3