Në kuadër të projektit me JICA (Japan International Cooperation Agency), Sektori i Hartografisë pranë ASIG, vijon inspektimet në terren për ndërtimit e hartës bazë për zonën Tiranë-Durrës .

Është testuar kontrolli i cilësisë së të dhënave për elementët e transportit, përftuar nga rilevimi 3D, inspektimi dhe matja në terren e pikave, llogaritja e diferencës së koordinatave (faktike) të matura me GPS dhe koordinatave të përftuara nga dixhitalizimi 3D.