Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) në vijim të një bashkëpunimi të suksesshëm, nënshkroi më 26.04.2018 marrëveshjen e bashkëpunimit institucional me Statens Kartverk (Autoriteti Norvegjez i Hartografisë) në zbatim të projektit të financuar nga Qeveria e Norvegjisë për vendet Ballkanit Perëndimor me objekt: “Rritjen e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit " Objektivat e synuara të kësaj marrëveshjeje janë :

1- Rritja e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit.

2- Zhvillimi i planit dhe versioni i parë i sistemit të integruar të informacionit për zonat bregdetare me testim në një zonë.

3- Zhvillimin e kurikulave për hartografinë dhe kadastrën në sistemin tonë universitar.

Kohëzgjatja e implementimit të projektit është nga Maj 2018 deri në Tetor 2020 me një vlerë prej rreth 730 000 €.