Dokumenti i politikave “Për Qeverisjen e Sektorit të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, 2020-2030”. Miratuar me VKM-në nr. 402, datë 20.05.2020 

Biznes Plani Strategjik i ASIG 2015 - 2020

Strategjia Ndërsektoriale "Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020"