Marrëveshje Bashkëpunimi ASIG-AKK 2
Marrëveshje Bashkëpunimi ASIG-AKK
Marrëveshje Bashkëpunimi ASIG-UPT
Marrëveshje Bashkëpunimi ASIG-UBT
Marrëveshje Bashkëpunimi ASIG-IGJEUM-KFD