1. Ky sektor synon zbatimin e rregullave dhe ligjeve te menaxhimit financiar dhe kontrollit ne procesin e menaxhimit te fondeve buxhetore.
2. Ka pergjejgjesi te plote per zbatimin e rregullave te menaxhimit te Buxhetit, per organizimin e drejtimit te veprimtarise ekonomiko-financiare te Institucionit.
3. Menaxhimi  i fondeve buxhetore te miratuara per sigurimin dhe perdorimin me efektivitet dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te fondeve publike.
4. Hartimi i planit buxhetor afatmesem
5. Detajimi i fondeve buxhetore te miratuara me ligj dhe hartimi i permbledheses.
6. informacione periodike mbi realizimin e shepnzimeve te ASIG.
7 Ndjekja e shpenzime ne valute, kontrolli i dokumentacionit per sherbimet jashte shteti dhe evidentimi i tyre.
9. Kryerja e veprimeve te arkes dhe magazines dhe mireadministrimi i mallit.
10. Zhvillon procedurat e e prokurimit, per sigurimin e bazes materiale te nevojshme sipas zerave dhe fondeve te planifikuara.
11. Menaxhon sherbimet ndihmese dhe administrative.
12. Koordinon proceset dhe marredheniet me publikun, dhe komunikimin me median e shkruar dhe ate elektronike per pasqyrimin e aktiviteteve dhe sherbimeve qe ASIG ofron.
13.Administron korrepondecen dhe te gjithe dokumentacionin.
14. Kryen dhe mbikqyr veprimet ne lidhje me pranimin evidentimin ne regjistrat baze te sekrateri - arkivit dhe shperndarjen e korepsondences shkresore te ardhur nga institucionet.
 

1. Ofron mbeshtetje ne te gjithe fushat e menaxhimit te burimeve njerezore, administrimit, akomodimit dhe prokurimit.
2. Ka pergjegjesine kryesore per administrimin e sistemeve te burimeve njerezore ne te gjithe Drejtorine, ku perfshihen sistemet per rekrutimin e stafit ,          transferimin , ngritjen ne pergjegjesi, disiplinen dhe pushimin nga puna, trainimin, pagesat e shperblimeve dhe vleresimin e stafit.
3.Te siguroje mbeshtetje menaxhuese per sektoret e administrimit dhe burimeve njerezore te ASIG.
4. Te formuloje dhe monitoroje politikat dhe procedurat e personelit ne drejtori.
5. Vepron si burim administrues qendror per te gjithe ceshtjet qe lidhen me Burimet Njerezore.
6. vepron si pike kontakti per Ministrine e Financave dhe Departamentin e Administrates Publike.
7. Te monitoroje dhe implementoje ndryshimet ne ceshtejt e personelit.
8. Te monitoroje arritjet e te emeruarve gjate periudhes se proves dhe te gjithe anetareve te personelit.
9. Te krijoje dhe te mbaje te dhenat e personelit ne lidhje me fushat e personelit.
10. Perfaqeson ASIG ne organet e drejtesise.
11. Eshte pergjegjes per te siguruarrespektimin e rregullave te etikes dhe parandalimin e konfliktit te interesit.

 
Page 2 of 2