Drejtor Kristaq Qirko

Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë ka për mision, sigurimin e mbarëvajtjes së procesit të implementimit e krijimit të metadatave që lidhen me temat përkatëse sipas sektorëve të përcaktuara në ligjin organik të funksionimit të ASIG , për implementimin e standarteve zyrtare të punimeve që meren në dorëzim nga Autoritetet Shtetërore dhe cdo përgjegjësie që buron nga zbatimi i ligjit nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë".