Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar - Gusht 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar - Prill 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike, i ndryshuar për vitin 2017.
Regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016.