Znj. Milena Harito, Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike, vizitoi zyrat e ALUIZNI-it në Lezhë, ku vuri në dukje se përdorimi i Hartës Unike Dixhitale ka rritur numrin e lejeve të legalizimit.

Falë përdorimit të kesaj harte dhe investimeve të qeverisë, nga 1300 legalizime në 7 vjet që janë bërë  para vitit 2013,kanë arritur të bëhen mbi 4000 legalizime në 2 vjet.

Ajo evidentoi rëndësinë e dixhitalizimit të të dhënave shtetërore dhe hapjen e tyre për publikun në funksion të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, rëndësinë e hartës unike dixhitale në zgjidhjen e problemeve të akumuluara dhe shërbimeve të shpejta e cilësore ndaj qytetarit.

Z. Lorenc Çala, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor vuri në dukje rolin e  informacionit gjeohapësinor bazuar në standardet europiane dhe të përditësuar, për të ndihmuar qeverinë në vendimmarrje të drejta në funksion të publikut. Si dhe rolin e gjeoinformacionit në zgjidhjen e problemeve të akumuluara të Shtetit Shqiptar në fushën e pronësisë. 

 

 

Në mbledhjen e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor (BIG) të datës 27.10.2016, ASIG prezantoi dy dokumenta të rëndësishëm që lidhen me Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri. U diskutua dhe u miratua dokumenti: -Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema :Emërtimet gjeografike. Gjithashtu u diskutua dhe u miratua dokumenti: -Rregullat e Ndërveprueshmërisë së të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore.

 

 

 

Gjeologji 100 K

Në Gjeoportalin Kombëtar Shqiptar të administruar nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor-ASIG janë publikuar 5 grupe të dhënash gjeohapësinore, përkatësisht:

-Gjeologji 100k

-Burimet Energjitike

-Mbulesa e Tokës

-Infrastruktura për Monitorimin e Mjedisit

-Infrastruktura Rrugore ARRSH

Këto shërbime përmbajnë 8 shtresa hartash(layer) dhe mund ti gjeni në linkun : http://geoportal.asig.gov.al/InfoandServices.aspx?lang=AL

Për të aksesuar këto shërbime mund ti referoheni 'Tutorialit për përdorimin e shërbimeve online'.

 

 

 

Me rastin e çeljes së javës së Inovacionit 2016, u organizua në mjediset e Godinës së Inovacionit ceremonia  e përurimit të projektit “Innovation Hub”, në të cilin mori pjesë edhe Kryeministri SH.T.Z. Edi Rama.

Gjithashtu në këtë kuadër, Kryeministri vizitoi edhe ambientet e punës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor- ASIG, ku u njoh me arritjet e këtij institucioni në misionin e tij për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor.

Page 1 of 3