ASIG ka ndërtuar dhe publikuar në Gjeoportalin Kombëtar shtresën “MDT (2015-2017) 3D”për temën “Modeli Dixhital i Terrenit”.

Informacioni gjeohapësinor i publikuar është në përputhje me standardin e miratuar për temën përkatëse dhe i vjen në ndihmë institucioneve publike dhe specialistëve të fushës, për kryerjen e punimeve të ndryshme topografike. Për më shumë informacion mund të klikoni në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/map/?auto=true

 

ASIG në bashkëpunim me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar ka publikuar në Gjeoportalin Kombëtar, për temën “Gjeologjia”, hartat tematike për qarqet: Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë. Për më shumë informacion klikoni në linkun: https://geoportal.asig.gov.al/map/?auto=true

  Apliko tani !

- Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

- Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

- Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.

- Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit 

Page 1 of 4