Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2016

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2015

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2014