Përfaqësuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor z.Mikel Millja, zj.Denisa Kukaj nga Sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit dhe z.Erin Mlloja, Sektori i GIS-it Kombëtar morën pjesë në Workshop-in mbi Përdorimin e programeve FME (Feature Manipulation Engine) për harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform standardeve të gjeoinformacionit i mbajtur në datat 01-04 Tetor 2018, në Zagreb, Kroaci.

Ky trajnim kishte për qëllim përfitimin e aftësive në përdorimin e programit FME, mbi harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform direktivës INSPIRE. Disa nga çështjet më të rëndësishme në të cilat u fokusua ky trajnim ishin:

 Në datat17-19 Nëntor 2015 , në kuadër të projektit “Impuls” që sponsorizohet nga agjencia “SIDA” e Qeverisë Suedeze u  zhvillua  Workshop për Grupet e Punës 2,3,4 dhe 5 në Tiranë, që kishte  për qëllim ngritjen profesionale të stafeve që merren me të dhënat gjeohapësinore në vendet e Rajonit të Ballkanit Perëndimor.  Nëpërmjet projektit Impuls, KE do të monitorojë implementimin e Direktivës INSPIRE në vendet e rajonit të Ballkanit dhe do të asistojë njëkohësisht me eksperincën e saj nëpërmjet  Agjencisë Suedeze  “Lantmateriet” (Mapping , Cadaster and Property Registration Authority) dhe “State Geodesy Authority”  i Kroacisë, Agjencitë e këtyre vendeve.

</>Shiko Foto Galerinë

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) është i impenjuar seriozisht në krijimin e një infrastrukture kombëtare të gjeoinformacionit (NSDI) bazuar në direktivën INSPIRE të bashkimit europian.Në funksion të kësaj është krijuar grupi i përbashkët ASIG dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujrave me objektiv krijimin e standardeve dhe strukturës së të dhënave hidrografike si një nga temat kryesore të kësaj direktive.Mbi bazën e rezultateve dhe të kësaj eksperience do të trajtohen dhe temat e tjera që përfshihen nga anekset e kësaj direktive.
</>Shiko Foto Galerinë

Page 2 of 3