Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në periudhën 4 vjeçare të funksionimit, ka hedhur hapa të rëndësishëm në realizimin e misionit të tij, ndërtimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë, bazuar në ligjin Nr. 72/2012, datë 28.06.2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. Një nga arritjet më të rëndësishme të ASIG është ndërtimi i Gjeoportali Kombëtar, i cili ofron shërbimet e rrjetit, në përputhje të plotë me ligjin 72/2012 dhe Direktivën 2007/2/EC “INSPIRE”, të Parlamentit dhe Këshillit Evropian. Gjeoportali Kombëtar, ofron për institucionet, biznesin, publikun dhe çdo palë tjetër të interesuar, të dhëna dhe shërbime gjeohapësinore, për një numër temash të nenit 11, të ligjit 72/2012, të cilat i gjeni në materialin më poshtë. Më shumë informacion lidhur me të dhënat dhe shërbimet e publikuara mund të gjeni më metadatën e cdo shtrese, në katalogun e metadatave të publikuar në Gjeoportalin Kombëtar (https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork)

Shiko - "Lista e të dhënave të publikuara në Gjeoportalin Kombetar"

Apliko tani !

- Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

- Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

- Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.

- Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit

 

Një nga përgjegjësitë themelore të ASIG është krijimi dhe administrimi Gjeoportalit Kombëtar si dhe garantimi i aksesit të publikut dhe subjekteve të intersuara në përputhje  me dispozitat e ligjit 72/2012. Ky Gjeoportal është një hap shumë i rëndësishëm në kuadër të Qeverisjes të Hapur (OGP), që në thelb ka politikën e të dhënave të hapura për qytetarët, duke u ofruar shërbime larg burokracisë dhe afër cilësisë. Gjeoportali Kombëtar do të shërbejë për bashkëpunim ndërinstitucional në kuadër të eficiencës në shërbim të qytetarit.

 

Duke qenë  një nga prioritetet e qeverisë shqiptare,  referuar edhe kuadrit ligjor rregullues i cili tashmë është plotësuar edhe me amendimet që u bënë së fundmi, fokusi do të jetë zhvillimi i këtyre shërbimeve online.Në këtë kuadër ASIG ka organizuar disa aktivitete si më poshtë:

Page 2 of 3