Rregullore “Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjehapësinor, gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID-19”