ASIG ka publikuar, në Gjeoportalin Kombëtar, harta të vëna në dispozicion nga Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit (AQTN) “Planshet e shkallës 1:500, për qytetin e Tiranës, e vitit1980” Këto planshete janë ndërtuar me metodën takeometrike nga ish ndërmarrja Gjeologji-Gjeodezi. Qëllimi kryesor i krijimit të këtyre plansheteve ishte krijimi i hartave dhe planeve për territoret ku shtriheshin qytetet dhe veprat e mëdha inxhinierike, në shkallë 1:500 dhe 1:1000. Qëllimi i publikimit të tyre, nga ASIG, është për t’iu ardhur në ndihmë institucioneve edhe publikut, kryesisht për çështje të planifikimit dhe pronësisë. Më shumë informacion mund të merrni, në metadatën e shtresës “Tirana 1980 (AQTN)”, në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/abfb3644-2f0d-4024-864c-0629b04a0e34

Lufta ndaj korrupsionit është një nga 5 prioritetet kyçe dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave të anëtarësimit me vendin tonë. Në kuadër të masave që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për të luftuar në mënyrë efikase korrupsionin, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, ka hartuar Planin e Veprimit Kundër Korrupsionit 2018-2020. Ky plan pasqyron objektivat dhe masat që ASIG synon të realizojë në kuadër të politikave për forcimin e luftës ndaj korrupsionit.

Plani i veprimit kundër korrupsionit 2018-2020.

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në periudhën 4 vjeçare të funksionimit, ka hedhur hapa të rëndësishëm në realizimin e misionit të tij, ndërtimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë, bazuar në ligjin Nr. 72/2012, datë 28.06.2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. Një nga arritjet më të rëndësishme të ASIG është ndërtimi i Gjeoportali Kombëtar, i cili ofron shërbimet e rrjetit, në përputhje të plotë me ligjin 72/2012 dhe Direktivën 2007/2/EC “INSPIRE”, të Parlamentit dhe Këshillit Evropian. Gjeoportali Kombëtar, ofron për institucionet, biznesin, publikun dhe çdo palë tjetër të interesuar, të dhëna dhe shërbime gjeohapësinore, për një numër temash të nenit 11, të ligjit 72/2012, të cilat i gjeni në materialin më poshtë. Më shumë informacion lidhur me të dhënat dhe shërbimet e publikuara mund të gjeni më metadatën e cdo shtrese, në katalogun e metadatave të publikuar në Gjeoportalin Kombëtar (https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork)

Shiko - "Lista e të dhënave të publikuara në Gjeoportalin Kombetar"

Apliko tani !

- Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

- Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

- Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.

- Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit

Page 1 of 2