Anëtarët e EuroGeographics kanë nisur një grup ekspertësh për të forcuar angazhimin e tyre për të siguruar  dhe harmonizuar të dhënat dhe informacionet gjeohapësinore pan-Europiane  për Kopernikun.

Ky veprim bazohet në marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar më parë mes Shoqatës për Autoritetet Kombëtare të Kartografisë, Kadastrit dhe Regjistrimit të Tokave dhe Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA).

Rrjeti i sapokrijuar i Shkëmbimit të Njohurive të Kopernikut ” Copernicus Knowledge Exchange Network” (KEN) do të përmirësojë koordinimin dhe komunikimin midis dy organizatave, me fokus në lehtësimin e qasjes së të dhënave autoritative referente gjeohapësinore për përdorim në aktivitetet e iniciuara nga ZEE dhe iniciativa kryesore e Komisionit Evropian për vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës . Ai gjithashtu do të vlerësojë kërkesat e shërbimeve të Kopernikut për të dhënat gjeohapësinore për të identifikuar boshllëqet e të dhënave dhe për të propozuar zgjidhje.

Nga eventi i organizuar në kuadër të Javës së Inovacionit 2017 në ambientet e Universitetit "Polis" ku u prezantua Gjeoportali i Ri Kombëtar i zhvilluar nga ASIG në përputhje me standardet europiane të direktivës INSPIRE, ku morën pjesë përfaqësues të Botës Akademike, përfaqësues të Instutucioneve Shtetërore si dhe përfaqësues të Subjekteve Private.

Java e Inovacionit në datat 11,12,13 Maj në Tirana Expo Center Me mbështetjen e Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike dhe Znj.Milena Harito,Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor bëhet pjesë e këtij eventi për të dytën herë.ASIG paraqiti shërbimet e tij për publikun si :

 

 1) Gjeoportali

 2) Projekti i Fotografimi Ajror & LIDAR

 

Page 2 of 2