Drejtuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, z.Lorenc Çala Drejtor i Përgjithshëm , z.Kristaq Qirko Drejtor i Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Hartografisë, z.Klaudio Çollaku Drejtor i Drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Eurogeographics, e mbajtur në datat 07-10.10.2018, në Pragë, Çeki.

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë asamble ishin:

Në workshop-in me temë, “Të kuptuarit e risqeve natyrore në Ballkan” të zhvilluar në datat 17-19 Shtator 2018, në Beograd, Serbi, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor u përfaqësua nga z.Mikel Millja përgjegjës i Sektorit të Standardeve të Gjeoinformacionit.

Qëllimi i këtij workshop-i ishte të realizohej një forum diskutimesh mes vendeve të Ballkanit, për të ndarë eksperiencat më të mira në lidhje me: menaxhimin e riskut, përballimin e rreziqeve natyrore të së ardhmes, zhvillimin e teknologjisë për menaxhimin e hartave të rrezikut si dhe ndikimin social, fizik dhe financiar të fatkeqësive natyrore. Ky workshop u mundësua nga Qeveria e Serbisë në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Në vijim të këtij takimi në datën 21 Shtator 2018, pranë ambienteve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Tiranë, u zhvillua workshop-i me temë,“Gjendja e rrugëve dhe ndikimi i risqeve natyrore në to.” Në këtë workshop u diskutuan tre çështje kryesore;

Koordinatori i ASIG, për projektin IMPULS z.Dritan Prifti mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të këtij projekti i cili u mbajt më 18.10.2018 në Zagreb, Kroaci. Në këtë takim merrnin pjesë drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për infrastrukturën e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të Ballkanit Perëndimor pjesë e këtij projekti.

Pjesëmarrësit diskutuan mbi ecurinë e projektit IMPULS, arritjet dhe sfidat eventuale deri në përfundimin e tij, i cili parashikohet të jetë 31 Dhjetori i vitit 2019. Në këtë takim z.Dritan Prifti prezantoi disa nga arritjet e ASIG siç janë;

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ( ASIG) morën pjesë në konferencën e INSPIRE 2018 “Inspire Users: Make it work together”, të zhvilluar në datat 18-21 Shtator 2018, në Antwerp, Belgjikë, nën kujdesin e Komisionit Europian, Holandës dhe Belgjikës. Në këtë konferencë ishin të ftuar të merrnin pjesë aktorët dhe kontribuesit kryesorë në zbatimin e Direktivës 2007/2/EC “INSPIRE” të BE-së si dhe ofruesit privatë të teknologjive dixhitale. Konferenca trajtoi çështje të rëndësishme të gjeoinformacionit ndër të cilat:

Në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit është duke u zhvilluar workshop –i me temë: “Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e edukimit të lartë, projekti BESTSDI”.

Në ditën e parë të këtij workshop-i Drejtori i Përgjithshëm i ASIG z.Lorenc Çala mbajti një prezantim mbi rolin, përgjegjësitë dhe arritjet e ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor (NSDI) në Republikën e Shqipërisë.

Page 2 of 4