Koordinatori i ASIG, për projektin IMPULS z.Dritan Prifti mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të këtij projekti i cili u mbajt më 18.10.2018 në Zagreb, Kroaci. Në këtë takim merrnin pjesë drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për infrastrukturën e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të Ballkanit Perëndimor pjesë e këtij projekti.

Pjesëmarrësit diskutuan mbi ecurinë e projektit IMPULS, arritjet dhe sfidat eventuale deri në përfundimin e tij, i cili parashikohet të jetë 31 Dhjetori i vitit 2019. Në këtë takim z.Dritan Prifti prezantoi disa nga arritjet e ASIG siç janë;

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ( ASIG) morën pjesë në konferencën e INSPIRE 2018 “Inspire Users: Make it work together”, të zhvilluar në datat 18-21 Shtator 2018, në Antwerp, Belgjikë, nën kujdesin e Komisionit Europian, Holandës dhe Belgjikës. Në këtë konferencë ishin të ftuar të merrnin pjesë aktorët dhe kontribuesit kryesorë në zbatimin e Direktivës 2007/2/EC “INSPIRE” të BE-së si dhe ofruesit privatë të teknologjive dixhitale. Konferenca trajtoi çështje të rëndësishme të gjeoinformacionit ndër të cilat:

Në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit është duke u zhvilluar workshop –i me temë: “Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e edukimit të lartë, projekti BESTSDI”.

Në ditën e parë të këtij workshop-i Drejtori i Përgjithshëm i ASIG z.Lorenc Çala mbajti një prezantim mbi rolin, përgjegjësitë dhe arritjet e ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor (NSDI) në Republikën e Shqipërisë.

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), nga data 27 Maj deri më 7 Korrik 2018, në Japoni, lidhur me “Menaxhimi dhe shfrytëzimi i pikave të kontrollit kombëtar për efikasitetin e punimeve gjeodezike”.

Ky trajnim synonte zgjerimin e njohurive dhe rritjen e kapaciteteve në menaxhimin dhe shfrytëzimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare. Programi i tij ishte i shumanshëm, duke nisur nga njohuritë bazë mbi sistemin administrativ dhe aktivitetet gjeodezike në Japoni deri në njohuritë e thelluara teorike dhe praktike mbi sistemet GNSS, CORS, Gravimetri etj.

Në Konferencën XI Rajonale për Kadastrën dhe Infrastrukturën e të Dhënave Gjeohapësinore e cila u mbajt në datat 30-31 Maj 2018 në qytetin Budva , me ftesë të Autoritetit të Administrimit të Pasurive të Paluajtshme, të Malit të Zi, ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Lorenc Çala.

Tema e konferencës ishte “Përdorimi i të Dhënave Gjeohapësinore në Zhvillimin e Shoqërisë Dixhitale, Sfidat dhe Perspektiva” një temë mjaft aktuale si për rajonin tonë, Ballkanin Perëndimor, ashtu dhe për pjesën tjetër të Evropës.

Në këtë konferencë përfaqësuesit e ASIG prezantuan planet dhe vizionin për të ardhmen e përdorimit të të dhënave gjeohapësinore, projektet e planifikuara si dhe sfidat që janë hasur deri tani.

Page 3 of 5